Javni
registri


Zaposlena i imenovana lica


Integritet podrazumijeva način rada organa i način ponašanja uposlenih kojim se odražava pošteno, usklađeno, savjesno, nepristrano, transparentno i kvalitetno obavljanje poslova. Integritet podrazumijeva sklonost prema odupiranju iskušenjima, zloupotrebi prava i ovlaštenja koja proizilaze iz određenog položaja, ili kao otpor korupciji na individualnom, odnosno organizacijskom nivou. Registar zaposlenih i imenovanih lica je preventivni antikorupcijski mehanizam čiji je cilj uspostavljanje mehanizma koji će uticati na smanjenje rizika za nastanak korupcije. Generalni cilj Registra se ogleda u povećanju transparentnosti i javnosti rada, a time i jačanju povjerenja građana u rad Općine Travnik i njenih uposlenih.